Termat dhe Kushtet

Rifreskimi i fundit: Shtator 19, 2019

Ju lutemi lexoni me kujdes këto kushte të përdorimit ("Kushtet", "Kushtet e përdorimit") përpara se të përdorni faqen e internetit https://emauselca.org ("Shërbimin") të operuar nga Blog-i im ("ne", "ne" ose " tonë ").

Qasja dhe përdorimi i Shërbimit është i kushtëzuar nga pranimi dhe pajtueshmëria me këto Kushte. Këto Terma vlejnë për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që hyjnë ose përdorin Shërbimin.

Duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të kushteve, atëherë nuk mund të hyni në Shërbimin.

Lidhje me faqet e tjera të internetit

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet në internet të palëve të treta ose shërbime që nuk janë në pronësi ose të kontrolluara nga Blog-im.

Blogu im nuk ka asnjë kontroll mbi dhe nuk merr asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë sajti ose shërbimesh të palëve të treta. Më tej ju e pranoni dhe pranoni që Blog-im nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës, drejtpërdrejt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin në çdo përmbajtje të tillë, mallra ose shërbime të disponueshme në ose përmes cilindo uebsajti ose shërbimesh të tilla.

Ne ju këshillojmë me forcë të lexoni termat dhe kushtet dhe politikat e privatësisë e çdo faqet e internetit të palës së tretë ose shërbimet që ju vizitoni.

Ndërprerja

Ne mund të ndërpresim ose pezullojmë aksesin në Shërbimin tonë menjëherë, pa njoftim paraprak ose përgjegjësi, për çfarëdo arsye, duke përfshirë pa kufizim nëse shkelni Termat.

Të gjitha dispozitat e Termave që sipas natyrës së tyre duhet të mbijetojnë me përfundimin, do të mbijetojnë me përfundimin, duke përfshirë, pa kufizime, dispozitat e pronësisë, mospranimin e garancisë, dëmshpërblimin dhe kufizimet e përgjegjësisë.

Kushte të përgjithshme

Përdorimi i Shërbimit është në rrezikun tuaj të vetëm. Shërbimi ofrohet mbi bazën "AS IS" dhe "AS AVAILABLE". Shërbimi ofrohet pa garanci të çfarëdo lloji, qoftë të shprehur ose të nënkuptuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar, mosbajtjes ose rrjedhës së performancës.

Ligji në fuqi

Këto Kushtet do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Hollandës pa marrë parasysh dispozitat e tij për konfliktin e ligjit.

Dështimi ynë për të zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve nuk do të konsiderohet heqje dorë nga këto të drejta. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve mbahet e pavlefshme ose e pazbatueshme nga një gjykatë, dispozitat e mbetura të këtyre Kushteve do të mbeten në fuqi. Këto Kushtet përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis nesh në lidhje me Shërbimin tonë dhe zëvendësojnë dhe zëvendësojnë çdo marrëveshje paraprake që mund të kemi midis nesh në lidhje me Shërbimin.

Ndryshimet

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, për të modifikuar ose zëvendësuar këto Kushte në çdo kohë. Nëse një rishikim është material, ne do të përpiqemi të japim të paktën 30 ditë njoftim përpara se ndonjë term i ri të hyjë në fuqi. Ajo që përbën një ndryshim material do të përcaktohet sipas gjykimit tonë të vetëm.

Duke vazhduar për të hyrë ose për të përdorur Shërbimin tonë pasi këto rishikime të bëhen efektive, ju pranoni të jeni të lidhur me kushtet e rishikuara. Nëse nuk pajtoheni me termat e rinj, ndërpritni përdorimin e Shërbimit.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto Kushte, ju lutemi na kontaktoni.

Komentet e fundit