Terma dan Syarat

Last updated: September 19, 2019

Sila baca Terma Penggunaan ("Terma", "Syarat Penggunaan") dengan teliti sebelum menggunakan laman web https://emauselca.org ("Perkhidmatan") yang dikendalikan oleh Blog Saya ("kami", "kami" kami ").

Akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan ini dikekalkan atas penerimaan dan pematuhan anda terhadap Terma-terma ini. Terma ini dikenakan kepada semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan ini.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian istilah maka anda tidak boleh mengakses Perkhidmatan.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Blog Saya.

Blog saya tidak mempunyai kawalan, dan tidak bertanggungjawab terhadap, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan web pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa Blog Saya tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barang atau perkhidmatan itu yang ada pada atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan sedemikian.

Kami menasihatkan anda untuk membaca terma-terma dan syarat-syarat dan dasar privasi mana-mana laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang anda lawati.

Penamatan

Kami boleh menamatkan atau menggantung akses kepada Perkhidmatan kami dengan serta-merta, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, atas apa jua sebab, termasuk tanpa had jika anda melanggar Terma.

Semua peruntukan Terma yang bersifat kekal itu akan terus berlaku penamatan, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, indemniti dan batasan liabiliti.

Penafian

Penggunaan Perkhidmatan anda adalah satu-satunya risiko anda. Perkhidmatan ini disediakan berdasarkan "AS IS" dan "SEBAGAI TERSEDIA". Perkhidmatan ini disediakan tanpa sebarang jenis waranti, sama ada secara nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, pelanggaran atau perjalanan prestasi.

Undang-undang

Syarat-syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang Belanda tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang.

Kegagalan kami untuk menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak-hak tersebut. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dipegang sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, ketentuan-ketentuan lain dari Ketentuan ini akan tetap berlaku. Terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami, dan menggantikan dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya yang mungkin kami ada di antara kami mengenai Perkhidmatan.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubahsuai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan itu menjadi bahan, kami akan cuba memberikan sekurang-kurangnya notis hari 30 sebelum sebarang terma baru berkuatkuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas semakan itu menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma yang diubahsuaikan. Jika anda tidak bersetuju dengan terma baru, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami.