Telerau ac Amodau

Diweddarwyd diwethaf: Medi 19, 2019

Darllenwch y Telerau Defnyddio hyn (“Telerau”, “Telerau Defnyddio”) yn ofalus cyn defnyddio gwefan https://emauselca.org (y “Gwasanaeth”) a weithredir gan Fy Mlog (“ni”, “ni”, neu “ ein ”).

Mae eich mynediad i'r Gwasanaeth a'i ddefnyddio yn cael ei gyflyru ar eich bod yn derbyn a chydymffurfio â'r Telerau hyn. Mae'r Telerau hyn yn berthnasol i bob ymwelydd, defnyddwyr ac eraill sy'n defnyddio'r Gwasanaeth.

Drwy ddefnyddio neu ddefnyddio'r Gwasanaeth rydych chi'n cytuno bod y Telerau hyn yn rhwymo. Os ydych yn anghytuno ag unrhyw ran o'r telerau, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio'r Gwasanaeth.

Dolenni i wefannau eraill

Efallai y bydd ein Gwasanaeth yn cynnwys dolenni i wefannau neu wasanaethau trydydd parti nad ydynt yn eiddo i nac yn cael eu rheoli gan Fy Mlog.

Nid oes gan fy Mlog unrhyw reolaeth dros gynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti, ac nid yw'n cymryd unrhyw gyfrifoldeb drosto. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno ymhellach na fydd Fy Mlog yn gyfrifol nac yn atebol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau o'r fath sydd ar gael ar neu trwy unrhyw wefannau neu wasanaethau o'r fath.

Rydym yn eich cynghori'n gryf i ddarllen y telerau ac amodau a pholisïau preifatrwydd unrhyw wefannau trydydd parti neu wasanaethau yr ydych yn ymweld â nhw.

Terfynu

Gallwn derfynu neu atal mynediad i'n Gwasanaeth ar unwaith, heb rybudd neu atebolrwydd ymlaen llaw, am unrhyw reswm o gwbl, gan gynnwys heb gyfyngiad os ydych yn torri'r Telerau.

Dylai pob darpariad o'r Telerau y dylai eu natur oroesi derfynu oroesi terfynu, gan gynnwys, heb gyfyngiad, darpariaethau perchnogaeth, ymwadiadau gwarant, indemniad a chyfyngiadau atebolrwydd.

Ymwadiad

Mae eich defnydd o'r Gwasanaeth ar eich menter chi yn unig. Mae'r Gwasanaeth yn cael ei ddarparu ar sail “FEL SYDD” ac “FEL AR GAEL”. Mae'r Gwasanaeth yn cael ei ddarparu heb warantau o unrhyw fath, boed yn rhai pendant neu ymhlyg, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, warantau ymhlyg o fasnachadwyedd, ffitrwydd at ddiben penodol, peidio â thorri neu gwrs perfformiad.

Llywodraethu Cyfraith

Bydd y Telerau hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau'r Iseldiroedd heb ystyried ei ddarpariaethau gwrthdaro cyfraith.

Ni fydd ein methiant i orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth o'r Telerau hyn yn cael ei ystyried yn hepgor yr hawliau hynny. Os bydd unrhyw ddarpariaeth o'r Telerau hyn yn cael ei ddal yn annilys neu na ellir ei orfodi gan lys, bydd y darpariaethau sy'n weddill o'r Telerau hyn yn parhau i fod yn effeithiol. Mae'r Telerau hyn yn cynnwys y cytundeb cyfan rhyngom ni ynglŷn â'n Gwasanaeth, ac yn disodli ac yn disodli unrhyw gytundebau blaenorol a allai fod gennym rhyngom ni ynglŷn â'r Gwasanaeth.

Newidiadau

Rydym yn cadw'r hawl, yn ôl ein disgresiwn, i addasu neu ddisodli'r Telerau hyn ar unrhyw adeg. Os yw diwygiad yn ddeunydd byddwn yn ceisio darparu rhybudd o ddyddiau 30 o leiaf cyn i unrhyw delerau newydd ddod i rym. Bydd yr hyn sy'n golygu newid materol yn cael ei bennu yn ôl ein disgresiwn yn unig.

Drwy barhau i gael mynediad at neu ddefnyddio ein Gwasanaeth ar ôl i'r diwygiadau hynny ddod yn effeithiol, rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau diwygiedig. Os nad ydych yn cytuno â'r telerau newydd, peidiwch â defnyddio'r Gwasanaeth.

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Telerau hyn, cysylltwch â ni.

Sylwadau diweddar