Polisi Preifatrwydd

Diweddarwyd diwethaf: Medi 19, 2019

Mae fy Mlog (“ni”, “ni”, neu “ein”) yn gweithredu gwefan Fy Blog (y “Gwasanaeth”).

Mae'r dudalen hon yn eich hysbysu o'n polisïau ynghylch casglu, defnyddio a datgelu Gwybodaeth Bersonol pan fyddwch yn defnyddio ein Gwasanaeth.

Ni fyddwn yn defnyddio nac yn rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw un ac eithrio fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

Rydym yn defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol ar gyfer darparu a gwella'r Gwasanaeth. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, rydych chi'n cytuno i gasglu a defnyddio gwybodaeth yn unol â'r polisi hwn. Oni bai y diffinnir yn wahanol yn y Polisi Preifatrwydd hwn, mae gan dermau a ddefnyddir yn y Polisi Preifatrwydd hwn yr un ystyron ag yn ein Telerau ac Amodau, sydd ar gael yn https://emauselca.org

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth

Wrth ddefnyddio ein Gwasanaeth, efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol y gellir ei hadnabod i ni y gellir ei defnyddio i gysylltu â chi neu'ch adnabod chi. Gall gwybodaeth bersonol adnabyddadwy (“Gwybodaeth Bersonol”) gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i:

  • Enw
  • Cyfeiriad ebost

Data Log

Rydym yn casglu gwybodaeth y bydd eich porwr yn ei hanfon pryd bynnag y byddwch yn ymweld â'n Gwasanaeth (“Data Log”). Gall y Data Log hwn gynnwys gwybodaeth fel cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd (“IP”) eich cyfrifiadur, math y porwr, fersiwn y porwr, tudalennau ein Gwasanaeth yr ymwelwch â hwy, amser a dyddiad eich ymweliad, yr amser a dreuliwyd ar y tudalennau hynny ac eraill ystadegau.

Cwcis Google AdSense & DoubleClick

Mae Google, fel gwerthwr trydydd parti, yn defnyddio cwcis i weini hysbysebion ar ein Gwasanaeth.

Cwcis

Mae cwcis yn ffeiliau gyda swm bach o ddata, a all gynnwys dynodwr unigryw anhysbys. Anfonir cwcis i'ch porwr o wefan a chaiff ei storio ar yrru caled eich cyfrifiadur.

Rydym yn defnyddio “cwcis” i gasglu gwybodaeth. Gallwch chi gyfarwyddo'ch porwr i wrthod pob cwci neu i nodi pryd mae cwci yn cael ei anfon. Fodd bynnag, os na fyddwch yn derbyn cwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai rhannau o'n Gwasanaeth.

Darparwyr Gwasanaeth

Efallai y byddwn yn cyflogi cwmnïau ac unigolion trydydd parti i hwyluso ein Gwasanaeth, i ddarparu'r Gwasanaeth ar ein rhan, i gyflawni gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r Gwasanaeth neu i'n cynorthwyo i ddadansoddi sut mae ein Gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio.

Mae gan y trydydd partïon hyn fynediad at eich Gwybodaeth Bersonol yn unig er mwyn cyflawni'r tasgau hyn ar ein rhan ac mae rhwymedigaeth arnom i beidio â'i datgelu na'i defnyddio at unrhyw ddiben arall.

diogelwch

Mae diogelwch eich Gwybodaeth Bersonol yn bwysig i ni, ond cofiwch nad yw unrhyw ddull trosglwyddo dros y Rhyngrwyd, neu'r dull o storio electronig yn 100% yn ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i ddefnyddio dulliau masnachol dderbyniol i amddiffyn eich Gwybodaeth Bersonol, ni allwn warantu ei sicrwydd llwyr.

Dolenni i wefannau eraill

Efallai y bydd ein Gwasanaeth yn cynnwys dolenni i safleoedd eraill nad ydynt yn cael eu gweithredu gennym ni. Os ydych chi'n clicio ar ddolen trydydd parti, fe'ch cyfeirir at wefan y trydydd parti hwnnw. Rydym yn eich cynghori'n gryf i chi adolygu Polisi Preifatrwydd pob safle rydych chi'n ymweld â hi.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros, ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion unrhyw safleoedd neu wasanaethau trydydd parti.

Preifatrwydd y Plant

Nid yw ein Gwasanaeth yn mynd i'r afael ag unrhyw un dan 18 ("Plant").

Nid ydym yn casglu gwybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol gan blant dan 18. Os ydych chi'n rhiant neu'n warcheidwad a'ch bod yn ymwybodol bod eich plentyn wedi rhoi Gwybodaeth Bersonol i ni, cysylltwch â ni. Os byddwn yn darganfod bod plentyn dan 18 wedi rhoi Gwybodaeth Bersonol i ni, byddwn yn dileu gwybodaeth o'r fath oddi wrth ein gweinyddion ar unwaith.

Cydymffurfio â Chyfreithiau

Byddwn yn datgelu eich Gwybodaeth Bersonol lle mae'n ofynnol i chi wneud hynny yn ôl y gyfraith neu subpoena.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Efallai y byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd o dro i dro. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau trwy bostio'r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Fe'ch cynghorir i adolygu'r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd ar gyfer unrhyw newidiadau. Mae'r newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn yn effeithiol pan fyddant yn cael eu postio ar y dudalen hon.

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni.

Sylwadau diweddar